۵ استاد دانشگاه بناب در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنيا 

۵ استاد دانشگاه بناب در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنيا 

۵ استاد دانشگاه بناب در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنيا

بر اساس فهرست منتشره شده توسط دانشگاه استنفورد، طبق استنادهای داده هاي پايگاه اسكوپوس در طي يك سال اخير (۲۰۱۹)، ۵ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه بناب در ليست دانشمندان ۲ درصد برتر دنيا قرار گرفتند.

در اين ميان، مير سجاد هاشمي از گروه رياضي، صياد نوجوان از گروه مهندسي برق، محمدعلي مهتدي بناب از گروه مهندسي مكانيك، مرضيه رنجبر محمدي بناب از گروه مهندسي نساجي و سحر زينت لو از گروه شيمي در بين دانشمندان ايراني دو درصد برتر دنيا هستند.