پیروزی قاطع محمد باقری بنابی در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه بناب

پیروزی قاطع محمد باقری بنابی در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه بناب

نتایج نهایی انتخابات شهرستان بناب

شیخ رضا باقری بنابی ۲۳۵۴۴ رای
ضیاداله اعزازی ۲۱۱۳۴ رای
پرویز آبک ۲۸۰۱ رای
علی دادمهر ۲۰۶۶ رای
جواد اکبری ۱۸۸۴ رای
نادر اختگان ۱۷۲۵ رای

مجموع کل آراء اخذ شده در حوزه انتخابیه بناب ۵۵۶۷۷ رای

میزان مشارکت: ۵۷ درصد

نتایج رسمی پس از تایید هیئت نظارت اطلاع رسانی خواهد شد