لیست نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه بناب

لیست نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه بناب

لیست نهایی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان بناب بر اساس اعلام شورای نگهبان

پرویز آبک

جواد اکبری

نادر اختگان

ضیاءاله اعزازی ملکی

محمد باقری بنابی

علی دادمهر