آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول / احداث فضای سبز میدان معلم و میدان سپاه پاسداران

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول / احداث فضای سبز میدان معلم و میدان سپاه پاسداران

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول / احداث فضای سبز میدان معلم و میدان سپاه پاسداران

به گزارش بناب پرس به نقل از روابط عمومی شهرداري بناب به استناد بند ۵ صورتجلسه مورخ ۹۸/۱۰/۱۸ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال ۹۸ احداث فضای سبز میدان معلم و میدان سپاه پاسداران را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء سال ۹۸ دفترچه پیمان احداث و نگهداری فضای سبز شهر بناب به شرکت های واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۱۷ بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۱۷ راس ساعت ۱۳:۳۰ در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف عنوان مناقصه محل اجراء مبلغ مناقصه (ریال) ۵% سپرده شرکت در مناقصه مدت انجام پروژه
۱ احداث فضای سبز میدان معلم و میدان سپاه پاسداران شهر بناب ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ انعقاد قرارداد تا ۹۸/۱۲/۲۰ ۱) كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده پیمانکار می باشد.
۲) شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
۳) متقاضيان مي بايستي ۵% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب ۳۱۰۰۰۰۳۲۲۱۰۰۳ شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
۴) کليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
۵) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .
۶) پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .
۷) به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .
۸) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.
۹) در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.
۱۰) مقدار ۱۰% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

۱۱) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
۱۲) سایرشرایط و ضوابط در اسناد مناقصه مندرج است.
نوبت چاپ اول: ۹۸/۱۰/۳۰
نوبت چاپ دوم: ۹۸/۱۱/۰۷