مدیرعامل فولاد صنعت بناب: سال ۱۴۰۰ سال فولاد بناب است/ پرهیز از نگاه محلی و سیاستگذاری های سینوسی در فولاد

مدیرعامل فولاد صنعت بناب: سال ۱۴۰۰ سال فولاد بناب است/ پرهیز از نگاه محلی و سیاستگذاری های سینوسی در فولاد

سال ۱۴۰۰ سال فولاد بناب است/ پرهيز از نگاه محلي و سیاستگذاری های سینوسی در فولاد

فاضل، مدیرعامل فولاد صنعت بناب در گفتگوي تفصيلي با خبرنگاران مطرح كرد:

اصلی ترین مشکلات صنعت فولاد شامل زیرساخت ها و تحریم، ناپیوستگی زنجیره تولید، فقدان استانداردهای تولید، فقدان سیاست های ترکیبی و بسته ای، عدم تجربه در همکاری های کنسرسیومی، سیاستگذاری های سینوسی و عدم توجه به توانمندسازی نیروی کار است.

برنامه های صنعت فولاد باید در یک نگاه ملی تعقیب شود نه محلی و بخشی.

برای رهایی از نگاه بخشی همکاری های صنفی تولید کنندگان ضروري است.

تولید خالص فولاد بناب در شش ماه اول سال جاری ۲۳ درصد رشد داشت که بیشترین میزان تولید در طی ۵ سال گذشته است.

در فولاد بناب نگاه سیستمی به فرآیند تولید از طریق دو محور اصلی توانمندسازی نیروی انسانی و توجه به مسئولیت های اجتماعی دنبال می شود.

مهمترین اهدافی که در مجتمع فولاد بناب دنبال می شوند بهینگی تولید، ارتقای ظرفیت تولید و حضور در بازارهای منطقه ای است.