تصویب اصلاح تقسیمات کشوری و تبدیل خوشه مهر به شهر

تصویب اصلاح تقسیمات کشوری و تبدیل خوشه مهر به شهر

از سوی هیات دولت انجام شد
در جلسه ۱۳/۸ /۱۳۹۷ هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان آذربایجان شرقی تغییراتی انجام می‌شود.
روستای خوشه ‌مهر مرکز دهستان بناجوی شرقی بخش مرکزی شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی را به شهر تبدیل و به عنوان شهر خوشه ‌مهر شناخت و مرکز دهستان بناجوی شرقی از روستای خوشه‌ مهر را به روستای چلغائی دهستان یادشده تغییر داد.